Przejdź do treści

Polityka prywatności

§1 ZASADY ADMINISTROWANIA PAŃSTWA DANYMI OSOBOWYMI

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Rentella Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, KRS 0000676269, NIP 7142048173, REGON 367179345 w dalszej części niniejszej polityki prywatności zwana Administratorem.

Z Administratorem danych mogą Państwo się skontaktować poprzez adres e-mail: akrol@cm.waw.pl, bądź też pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

2) Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa Danych Osobowych:

a) w celu zawarcia lub wykonania umowy, której są Państwo stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

c) w zakresie i w celu na jaki udzielona została przez Państwa odrębna zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 2, Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podwykonawcy (osobie trzeciej) zgodnie z art. 28 rozporządzenia RODO (przykładowo w ramach prowadzonej rekrutacji, obsługi księgowej lub hostingowej). Podmiotem takim będzie wyłącznie zweryfikowany przez nas podwykonawca (osoba trzecia), gwarantujący wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Dostęp do Państwa danych mogą otrzymać również instytucje finansujące nasze działania (np. w projektach realizowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Dostęp do Państwa danych mogą także uzyskać uprawnione organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa.

4) Jeśli uzyskamy wiedzę, iż powierzono nam dane osoby w wieku poniżej 16 lat, w celu dalszego ich przetwarzania będziemy dążyć do pozyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych. Jeżeli takiej zgody nie pozyskamy, dane zostaną niezwłocznie usunięte. W sposób świadomy nie przetwarzamy danych osób małoletnich bez zgody ich przedstawicieli ustawowych.

5) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający jednej z podstaw prawnych zgodnie z RODO, a po upływie tego okresu przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora na czas ich realizacji. W stosunku do danych na które wyrażą Państwo zgodę – do czasu jej cofnięcia.

6) W przypadku wyrażenia zgody przysługiwać będzie Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8) Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9) Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO). Dyspozycję taką mogą Państwo wydać nam listownie, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail.

10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem. Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jest wymogiem ustawowym wynikającym z obowiązujących przepisów.

11) Jeśli rozpoczną Państwo dla nas pracę lub będą Państwo brali udział w jakiejkolwiek formie wsparcia (np. w realizowanym przez nas projekcie), będziemy kontynuowali przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji procesów kadrowych lub projektowych, zaś po zakończeniu naszej współpracy dane te będą przez nas archiwizowane przez okres przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

12) Wyrażamy domniemanie, że kontaktując się z nami za pomocą powszechnie dostępnych mediów społecznościowych lub platform internetowych (np. Facebook, portale rekrutacyjne), wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w zakresie i celu, jaki został określony w informacji, która została nam przekazana. Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, uzyskujemy dostęp wyłącznie do Państwa profilu publicznego w zakresie, w jakim udzielą nam Państwo na to zgody w ustawieniach własnego konta. Danych tych nie będziemy przetwarzać w naszych wewnętrznych systemach informatycznych. Jeśli jednak zdecydują się Państwo powierzyć nam swoje dane osobowe w szerszym zakresie (np. przesyłając nam je we wiadomości prywatnej), przetworzymy je poprzez zapisanie ich w naszych własnych systemach informatycznych. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych uznamy za niezasadne z punktu widzenia celów działania naszej Firmy, usuniemy je bezzwłocznie, nie informując Państwa o tym.

13) Jeśli kontaktują się Państwo z nami i powierzają nam Państwo swoje dane osobowe, przesyłając nam list tradycyjny lub wiadomość elektroniczną na jakikolwiek nasz adres email, także wyrażamy domniemanie, iż tym samym wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez naszą Firmę w zakresie wskazanym w przekazanej nam informacji. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych uznamy za niezasadne z punktu widzenia celów działania naszej Firmy, usuniemy je bezzwłocznie, nie informując Państwa o tym.

14) Jeśli ubiegają się Państwo o pracę w Rentella Sp. z o.o. lub chcą Państwo wziąć udział w realizowanych przez nas formach wsparcia (np. projektach), prosimy o nieprzekazywanie nam takich danych osobistych, jak: kopia dokumentu tożsamości (na mocy odrębnych przepisów prawa nie dotyczy to obcokrajowców ubiegających się o zatrudnienie w Polsce), informacji o sytuacji rodzinnej czy informacji o sytuacji finansowej, w tym danych np. kart płatniczych.

15) Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. W tym celu prosimy o kontakt drogą mailową na adres: akrol@cm.waw.pl.

16) Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania przez nas danych osobowych znajdują się w naszej wewnętrznej Polityce Bezpieczeństwa.

§2 POLITYKA COOKIES

1) Strona internetowa www.rentella.pl korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”).

2) Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które gromadzone są na Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym podczas przeglądania naszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3) Podmiotem przetwarzającym dane zgromadzone dzięki plikom cookies, jest Administrator, o którym mowa w punkcie I.1 niniejszej polityki.

4) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Fundacji do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze stron internetowych Firmy, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

5) W ramach stron internetowych Firmy stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) cookie tymczasowe (session cookie) – cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu;

b) cookie stałe (persistent cookie) – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają na Państwa urządzeniu na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień przeglądarki lub do czasu ich ręcznego usunięcia;

c) „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

d) „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

6) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu. Mogą Państwo dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia Państwu usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7) Pliki cookies, zamieszczane na Państwa komputerze, udostępniane są podmiotom świadczącym usługi analityczne i przetwarzane za pomocą Google Analytics.

§3 INFORMACJE O DANYCH ZBIERANYCH AUTOMATYCZNIE PRZEZ SERWER

1) Informacje o niektórych Państwa zachowaniach podlegają przetwarzaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stronami internetowymi Rentella Sp. z o.o. oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2) Dane te mogą w szczególności zawierać:

a) czas wejścia na stronę oraz przeglądania jej;

b) informację o błędach, jakie nastąpiły podczas przeglądania stron internetowych Rentella Sp. z o.o. oraz stron internetowych prowadzonych przez nią projektów;

c) adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie do stron internetowych firmy (jeśli wejście było zrealizowane przy użyciu tzw. “linka”);

d) informację o nazwie przeglądarki, z której Państwo korzystają;

e) informację o Państwa adresie IP, dzięki czemu możemy dowiedzieć się, skąd Państwo są (kraj, region, miasto itp.).

3) Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe.

4) Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§4 INFORMACJE KOŃCOWE I PRAWNE

1) Administrator, o którym mowa w punkcie I.1 niniejszej polityki zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, poprzez ogłoszenie zmian na stronach Rentella Sp. z o.o., bądź w serwisach internetowych prowadzonych przez nas projektów.

2) Jeśli uznają Państwo, że naruszyliśmy Państwa prawa i nieprawidłowo lub bezprawnie przetwarzamy Państwa dane osobowe, mogą Państwo zgłosić stosowną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

3) W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt drogą mailową z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: akrol@cm.waw.pl.